Regulamin zakupu biletów on-line na stronie Teatru IMKA

1. Definicje:

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Biletów
1.2. Organizator –Teatr IMKA
1.3. Dystrybutor – Booking Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000341133, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 7010207841, REGON 142100071.
1.4. Wydarzenie – koncert, spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem strony: www.tear-imka.pl
1.5. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa spektaklu , zgodnie z jego regulaminem, oferowanym przez Booking Place Sp. z o.o.
1.6. Klient – osoba lub podmiot dokonująca zakupu Biletów na stronie www.teatr-imka.pl
1.7. Zakup – usługa polegająca na czasowym zablokowaniu wskazanych przez Klienta miejsc na Wydarzenie oraz związana z tym sprzedaż Biletów, z określeniem sposobu ich dostarczenia wraz z informacją o statusie zamówienia.
1.8. Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej.
1.9. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 2.10. RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1.10. UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

2. Informacje ogólne
2.1. Booking Place Sp. z o.o jest jedynym oficjalnym operatorem sprzedaży biletów na spektakle odbywające się w siedzibie Teatru IMKA pod adresem: Kocjana 3, Warszawa
2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Kupujących za pośrednictwem strony Internetowej www.teatr-imka.pl
2.3. Każdy Kupujący zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej www.teatr-imka.pl
2.4. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.

3. Oferta repertuarowa
3.1. Aktualna oferta repertuarowa jest umieszczona na stronie internetowej www.teatr-imka.pl
3.2. Wszystkie ceny biletów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają 8% podatek VAT. Cena podana przy każdym tytule jest wiążąca w chwili zakupu.
3.3. W systemie sprzedaży biletów on-line nie ma możliwości zakupu biletów ulgowych, są one do nabycia jedynie w kasie
3.4. W systemie sprzedaży biletów on-line jest możliwości zakupu biletów typu Voucher (regulamin w zakładce VOUCHERY)
3.5. Teatr IMKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w repertuarze, a także odwoływania poszczególnych terminów spektakli.
3.6. Faktury VAT ze sprzedaży on-line wystawiane są wyłącznie podczas procesu zakupu biletów na stronie internetowej poprzez panel sprzedażowy.
3.7 Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, lub osoba fizyczna otrzyma fakturę tylko na podstawie paragonu, posiadającego numer NIP kupującego.

4. Realizacja transakcji
4.1. Sprzedaż biletów odbywa się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania, Teatru IMKA i GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. www.biletyna.pl oraz PayU
4.2.System umożliwia zakup biletu najpóźniej 1 godzinę przed spektaklem. W terminie krótszym niż 1 godzina, zapraszamy do kasy biletowej. Teatr IMKA i Booking Place Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.
4.3. Płatności przelewem można dokonywać najpóźniej 3 dni przed spektaklem. W przypadku rezerwacji biletów później niż 3 dni przed spektaklem – płatność przelewem nie będzie możliwa, ze względu na czas trwania transakcji przelewu. Potwierdzenie przelewu wydrukowane przez Widza nie będzie respektowane w kasie.
4.4. Zakup biletów będzie możliwy jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu sprzedaży (przejście wszystkich etapów 1-4).
4.5. Potwierdzenie kupna biletów poprzez kliknięcie przycisku ‘zamówienie z obowiązkiem zapłaty’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia biletów. Nie będzie już można dokonać zmian w koszyku.
4.6. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w kasie biletowej i wśród dystrybutorów w tym: e-bilet, biletyna.pl, kup-bilecik.pl, e-wejściówki.pl
4.7 Do realizacji sprzedaży wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email
4.8. Kupujący bilety jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych –Booking Place Sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do jej realizacji.
4.9. Jeśli Kupujący dokona transakcji, a nie otrzyma potwierdzenia zakupu i biletów email-em ze względu na nieprawidłowo podany adres w formularzu zakupu może otrzymać duplikat biletów jedynie za okazaniem potwierdzenia dokonania płatności.
4.10. Maksymalny czas realizacji sprzedaży to 26 minut . Klient ma 6 minut na przejście z koszyka do systemu płatności, a następnie 20 minut na dokonanie płatności. Sfinalizowana transakcja to: otrzymanie na adres mailowy potwierdzenia z systemu płatności o dokonanej transakcji oraz otrzymanie linku do pobrania biletów.
4.11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, NIP: 7792308495, (PayU)
4.12. Booking Place Sp. z o.o. i GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. www.biletyna.pl nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

5. Realizacja biletu
5.1. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu na salę teatralną Użytkowników Biletów wydruku w kolorze czarnym na białym papierze w formacie A4.
5.2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Booking Place Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim.
5.3. Booking Place Sp. z o.o. mają prawo do odmówienia wstępu na salę teatralną w wypadku zaistnienia duplikatu danego biletu.
5.4. Użytkownicy Biletów spóźnieni na spektakle nie będą wpuszczani na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety

6. Zwroty
6.1. Zwrot biletów możliwy jest WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania spektaklu przez Organizatora
6.2. W przypadku odwołania spektaklu przez Organizatora Booking Place Sp. z o.o. bezzwłocznie poinformują o tym fakcie Kupujących w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu oraz o procedurze dokonania zwrotu.
6.3. Zwrot biletów odbywa się zgodnie z formą dokonanej transakcji on-line na wskazany w potwierdzeniu tej transakcji numer konta.
6.4 Zwroty biletów będą dokonywane tylko i wyłącznie w przypadku odwołanego spektaklu po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury zakupu. Wówczas, w przypadku dokonywania płatności karta płatniczą – do zwrotu niezbędna jest ta sama karta płatnicza oraz wydruk z terminala (potwierdzenie ściągnięcia środków z karty płatniczej).

7. Reklamacje
7.1. Organizator i Booking Place Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Kupujący składają zamówienia i otrzymują Bilety. Organizatorzy i Booking Place Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
7.2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z realizacją zakupów Kupujący powinien skontaktować się niezwłocznie z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, (PayU) tel. +48 61 628 45 05 lub poprzez formularz kontaktowy https://www.payu.pl/pomoc/kupuje
7.3 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Stron Internetowych www.teatr-imka.pl i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: bilety@bookingplace.eu
7.4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Booking Place Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

8. Ochrona danych osobowych – polityka prywatności
8.1 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Booking Place Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 701-020-78-41 Regon 142100071, KRS 0000341133
8.2 Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: bilety@bookingplace.eu
8.3 Kupujący, poprzez kontakt z administratorem danych, może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.
8.4 Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.
8.5 Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
8.6 Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki Newslettera:
a) Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zapisu na Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wysyłki Newslettera. Oferty i promocje mogą być dobrane (sprofilowane) dla każdego z Kupujących z osobna.
b) zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość Kupującego oraz adres IP z którego dokonano zapisu oraz potwierdzenia zapisu na Newsletter.
c) podstawą prawną przetwarzania jest: i. Wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Kupujący, który złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu wyrażone poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera. ii. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i promocjach dobranych dla Kupującego, zgodnie z Regulaminem sprzedaży, wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu zakupu biletu, a następnie kliknięcie w link aktywacji newslettera.
d) zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez kliknięcie w link anulowania subskrypcji Newslettera zawartego zarówno w pierwszym e-mailu z potwierdzeniem zapisu jaki i w e-mailu każdego następnego Newslettera.
8.7. Kupujący ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/.

9. Pozostałe informacje

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 31.05.2014 r. o prawach konsumenta.
9.2 Booking Place Sp. z o.o. dopuszcza prawo zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów. – aktualizacji danych kontaktowych; – rozszerzenia zakresu świadczonych usług; – dokonywania zmian związanych z bezpieczeństwem lub ochroną danych osobowych; – zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego, – zmiany form płatności, – zmiany formy prawnej prowadzonej działalności przez Teatr-IMKA i Booking Place Sp. z o.o.
9.3. Zmiany obowiązują od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
9.4. Sprzedaż przyjęta do realizacji jest podporządkowana aktualnie obowiązującemu regulaminowi.
9.5. Niniejszy regulamin został opublikowany dnia 27.07.2021r.

Zapisz się do newslettera